CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE D’ADEQUACIÓ i REFORMA DEL CENTRE D’ESTADES DIÜRNES

El contracte té per objecte la contractació de serveis de redacció del projecte de reforma i adequació del Centre d’Estades Diürnes, part de l’edifici municipal situat a la parcel·la amb referència cadastral 7107020ED1870N0001GP, del camí de Brendris, Manacor. Aquesta necessitat ve fonamentada per l’informe de la Conselleria, de la tècnica de Serveis Socials i dels tècnics municipals.

Contingut de les Prestacions a Contractar
Serveis de redacció de projecte de l’assumpte, descriurà perfectament la proposta per solucionar el problema i la forma en que s’executarà, les condicions tècniques, els materials i el cost definint i desglossat al pressupost
Serveis de redacció de projecte integrat ( obres: bàsic i d’execució, d’activitats i Llei de contractes del sector públic) .

ÀMBIT D'ACTUACIÓ
Es considera l'àmbit d'actuació del projecte ell Centre d’Estades Diurnes, que forma part de l’edifici municipal situat a la parcel·la amb referència cadastral 7107020ED1870N0001GP, del camí de Brendris, Manacor.
Es redacta el projecte per a definir les obres i les instal·lacions necessàries per l’adequació del l’edifici a la normativa tècnica d’aplicació i a esmenar una sèrie de  deficiències.

Data límit: 09/08/2022 22:00

Departament: Departament Serveis Socials

Telèfon de contacte: 971849100, ext 5054

Correu electrònic de contacte: serveis-socials@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat