CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ELABORACIÓ DEL II PLA D’IGUALTAT INTERN DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR

El 9 de juliol de 2018, s’aprova en Ple el I Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Manacor, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones i d’acord al Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes, al qual l'Ajuntament de Manacor es va adherir per acord de Ple de data 14 de novembre de 2016. En data de 18 d’octubre de 2022, la Comissió d’igualtat de l’Ajuntament de Manacor acordar prorrogar per un any més la vigència del I Pla d’igualtat intern, i iniciar la contractació del servei d’elaboració del II Pla d’Igualtat.

El contracte serà la prestació del servei d’elaboració del II Pla d’igualtat intern de l’ajuntament de Manacor, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones, i el Real Decret 901/2020.

Data límit: 16/02/2023 20:00

Departament: Departament Serveis Socials

Telèfon de contacte: 687632961

Correu electrònic de contacte: igualtat@manacor.org

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat